Magunkról

PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

A Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszéke az ország legrégebbi egyetemének szerteágazó nemzetközi kapcsolatokkal és elismertséggel rendelkező, dinamikusan fejlődő szervezeti egysége. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1991-ben, az országban az elsők közt indult a szociális munkás képzés. A magas színvonalú szociális képzés biztosítása, a szakemberek összefogása érdekében 1991-ben megalakult a Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete, az Iskolaszövetség, amelynek képzést tervező, szervező, irányító aktivitásában tanszékünk a kezdetektől részt vesz. Intézményünkben az eleinte főiskolai szintű szociális munkás képzés hamarosan egyetemi szociálpolitikus, majd egyetemi szociális munkás képzéssel egészült ki. Az országban elsőként vezettük be a kétszer fél éves terepgyakorlati képzési formát. Tanszékünk dinamikus szervezetként, hálózati módon, rugalmasan ágyazódik az egyetem, a helyi társadalom életébe, a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai világba. Képzéseink a helyi társadalmi igényekre válaszolva, azokat kielégítve tartják szem előtt a diákok elhelyezkedési lehetőségeit. Az oktatás, a tanszéki műhelymunka, a tudományos diákköri tevékenység súlypontjai a helyi és új keletű társadalmi problémák tudományos tematizálásával kapcsolatosak ( pl. a drogszcéna változása, az embercsempészet, a migráció fokozódása, a családok átalakulása, a kistérségi települések leszakadása, a szociális válságkezelés kérdései) s szakszerű társadalmi válaszra készítenek fel. Képzésünk tartalmában is megmutatkozik, hogy Pécs, a 2010-ben Európa kulturális fővárosává váló egyetemi város, valamint a régió a nemzetiségek együttélésének színtere. Többségében tudományos fokozattal valamint külföldi képzési tapasztalatokkal rendelkező oktatóink tudományos teljesítménye, gyakorlati jártassága, műhelymunkája, konferenciáink mellett amerikai és nyugat-európai vendégtanárok közreműködése is hozzájárult a saját arculat, az önálló szakmai program markáns megformálásához. A diákok pályázat útján, cserekapcsolatok keretében, egy vagy két szemesztert európai egyetemeken (Bremen, Bayreuth, Fellbach, Oslo, Chester) tölthetnek. Az Európai Kutatási Térséghez kapcsolódó tanszék elektronikus tudományos kommunikációt folytat európai és amerikai társtanszékekkel, kutatóintézményekkel. A magyar felsőoktatás a Bologna-folyamat keretében csatlakozott az Európai Felsőoktatási Térhez. A szociális képzésben 2006 szeptemberétől vezettük be a programunkat megújító kétciklusú (bachelor, BSW és az erre épülő mester, MSW) képzéseket. A lineáris képzés országokon keresztül ível, egyetemek közti átjárhatóságot biztosít. Tanszékünk a nemzetközi normáknak megfelelő oktatási struktúrájú szociális munka BA képzés gazdája. A szociális munka,  a szociálpolitika és az egészségügyi szociális munka mesterképzést 2008-ban indítottuk el. A diákokkal partneri viszonyt kialakító tanszékünkön folyamatosan vizsgáljuk a hallgatói elégedettséget, az elhelyezkedési lehetőségeket, az alkalmazó intézmények véleményét végzett diákjainkról. A szakmai azonosságtudat erősítése szempontjából fontos feladatunk az alumni kapcsolatok ápolása. Képzési programunkat a vizsgák tapasztalatainak az oktatási folyamatba történő visszacsatolása, a diákoknak nyújtott szolgáltatások folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, valamint a munkaerőpiaci igények felmérése révén folyamatosan korszerűsítjük. A Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék oktatási tevékenysége felkészült, elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes, ugyanakkor kollektív munkára alkalmas szakemberek képzésére irányul. Biztos szemléleti alapokat, szerteágazó szakmai ismereteket, integrált tudást nyújt többek közt a szociális esetkezelés, a kommunikáció, a szociálpolitika, a szociológia, a jog, a közgazdaságtan, a pszichológia és a kutatásmódszertan területén. A képzés során figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgató a szociális munka gyakorlásához szükséges, az emberi fejlődéssel, viselkedéssel, a társadalmi, gazdasági és kulturális intézményekkel kapcsolatos integrált tudást szakmai fórumokon is képes legyen megjeleníteni. A tantermi órák és a terepmunka kiegyensúlyozott kapcsolatát megvalósító képzés folyamatos szerepfejlődésre, egész életen át történő tanulásra motivál és orientál.

Tudományos téren a kritikai kérdésfeltevésre, a társadalmi jelenségek hátterének kutatására és értelmezésére, a szociális folyamatok elemzésére, az empirikus vizsgálatokkal tesztelt tudás alkalmazására képes szakemberek képzése a célunk. Az elméletileg alátámasztott, reflektív, kulturális sajátosságokkal számoló és ökológiai érzékenységet is magában foglaló tudás biztos alapot nyújt a szociális szakember változást katalizáló, jog- és érdekérvényesítő törekvéseket mozgósító, szociális intelligenciát fejlesztő tevékenységéhez. A Tanszék munkatársainak kutatásai a szociális munka rendszerelvű, integratív, interdiszciplináris – az ember és a humán környezet kölcsönhatására összpontosító – pszichoszociális megközelítéséhez kapcsolódnak. Kutatásainkat a következő kulcsszavakkal jellemezhetjük: transzformatív tanulás, reflektív és kritikus gondolkodás, társas hálózatok, empowerment, reziliencia.

A képzés szocializál a felelősségteljes, rugalmas, kreatív gyakorlatra, amely az emberi létezés komplex viszonyai között is kompetens, az erőforrásokkal, lehetőségekkel, tartalékokkal, és a sérülékenységekkel, krízisekkel, tragédiákkal egyaránt foglalkozik. Az egyetemi oktatás hangsúlyos feladata a kliensekkel és más szakemberekkel való együttműködés, a dialógusba lépés készségének kialakítása és fejlesztése.

A szociális munkás hivatást azok választják, akikben erős szándék él a kapcsolati, érzelmi és megélhetési problémákkal megküzdeni nem tudó személyek, családok, és közösségek segítésére – erőforrásaik mozgósítása, érdekérvényesítő képességük, személyközi viszonyaik, kommunikációs készségük fejlesztése révén. A szociális munkás alapvégzettséggel rendelkező szociálpolitikusok a szociális védelem rendszerének tervezésében, építésében és fejlesztésében szerzett tapasztalataik, jártasságuk által válnak a társadalmi integráció erősítésének szakértőivé. A szociális munkás és a szociálpolitikus alapvető emberi értékeket képviselve végzi professzionális, az egyént és a közösséget egyaránt szolgáló, erőforrásokat mozgósító, a szociálpolitika intézmény- és eszközrendszerét, stratégiáját fejlesztő, megújító tevékenységét.

A tanszék felelős vezetője Bognárné Dr. Erdős Márta Ph.D. A jelen pályázat szempontjából fontos erőforrásként tételezhető a tapasztalt vezető kutatókból, oktatókból, motivált, kompetens fiatal munkatársakból álló multidiszciplináris team. A team tagjainak érdeklődési területe, tapasztalatai nem csupán a szűkebben vett szociális szférát, hanem az azzal közvetlenül érintkező területek sokaságát is lefedi (szociális munka, szociálpolitika, jog, közgazdaságtan, pszichológia, szociológia, egészségügy, kommunikáció, etika, antropológia).

 

Szociális Innovációs, Értékelő és Kutató Központ

A Szociális Innovációs, Értékelő és Kutató Központ 2008-ban alakult meg a Pécsi Tudományegyetemen, elsősorban azzal a céllal, hogy a Nyugat-Dunántúli Régióban lefolytatott szociális kutatások alkalmas szervezeti kereteit biztosítsa. Megalakulásának közvetlen előzményét jelentette az a tanulmányút, amelynek keretei között két munkatárs (Dr. habil. Kelemen Gábor és Dr. habil. B. Erdős Márta) megismerhette a University of Chester-en működő hasonló szervezet, a Social and Health Evaluation Unit működését. Akronimjában (SZINEK) tükröződik a Központ filozófiája: a kultúrák, megközelítések, nézőpontok sokszínűségének, mint a társadalmi dialógus alapjának képviselete. A kutatóközpont célkitűzése az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság, az esélyegyenlőség és a társadalmi szolidaritás erősítése.

A szociális projektek végrehajtása során a pontos helyzetfelmérés, az innovatív folyamatok független értékelő követése, az eredmények disszeminációja kulcsfontosságú kérdés. Enélkül nem működik, nem működtethető a döntéshozók, politika-formálók felé az a fajta visszacsatolás, amely a programok folyamatos korrekcióját, fejlesztését, gazdagodását eredményezi. A szűkebb és tágabb közösségek irányába működtetett tudástranszfer a biztonságos és kiszámítható fejlődés záloga. A SZINEK munkája révén optimálisan összekapcsolja a különböző társadalmi szektorokat, elmélyíti a szociális képzés és kutatás gyakorlat-orientált vonásait, egyúttal megteremti a kompentencia-alapú képzés tudományos feltételeit. A SZINEK nemzetközi együttműködést tervez kelet- és nyugat-európai partnerekkel, hogy Magyarország híd-szerepét erősítse a régión belül. Munkatársai – egyetemi oktatók, vezető kutatók – kapcsolatban állnak a romániai Babes-Bolyai Egyetemmel és a Partium Egyetemmel, valamint a Florida State University-vel, a University of Chester-rel, a University of Osló-val. Nemzetközi együttműködő partnereink köre folyamatosan bővül. A SZINEK jelenlegi fejlődési fázisában ennek az együttműködési hálózatnak a kialakítása az egyik fontos cél. A másik pedig annak a tudományos fórumnak a megteremtése, ahol az érdeklődő szakemberek kapcsolódhatnak egymás munkájához. Így 2008-ban kiadásra került a PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika tanszék, valamint az Élettér Alapítvány önkénteseinek segítségével a Szociális Szemle c. kétnyelvű folyóirat, amelyben a SZINEK magyar kutatói, nemzetközi partnerei publikáltak.

DDRFK

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság 1997-ben került bejegyzésre. 2009. május 22-én a kht. a jogszabályi előírásoknak megfelelően nonprofit kft-vé alakult át. Társasági szerződésünk szerinti főbb tevékenységeink a társadalomtudományi kutatás, humán kutatás, fejlesztés. E tevékenységeken belül alapításunktól kezdve foglalkoztatási, szociális, munkaerő-piaci, esélyegyenlőségi, környezetvédelmi programokat valósítottunk meg. Legfőbb célunk, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe vevő aktív szociálpolitika kidolgozásával hozzájáruljunk egy jól működő, humánus társadalom felépítéséhez. A társaság céljai között szerepel a tudományos tevékenység, oktatás, a gyermek– és ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások. E célok megvalósítására társaságunk több, mint egy évtizede folyamatosan dolgoz ki zömében innovatív projekteket, kutatásokat végzünk, szolgáltatásokat biztosítunk. Jelenleg 22 programot működtet szervezetünk a foglalkoztatási szint növelése, elsősorban a Dél-Dunántúl lakossága szociális helyzetének javítása érdekében. Tagja vagyunk a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani feladatokat ellátó konzorciumnak. Szervezetünk – alaptevékenysége okán – nem lát el közvetlen szolgáltatásokhoz kötődő feladatokat, egyéb szociális tervezéshez, szolgáltatástervezéshez, kutatás-fejlesztéshez, forrásteremtéshez, képzéshez, továbbképzéshez kapcsolódó tevékenységeket végez, továbbá a nem állami fenntartású (civil) szolgáltatók számára nyújt szolgáltatásokat. Nagy hangsúlyt fektetünk szociális területen dolgozók képzésére, továbbképzésére, évente több képzést akkreditáltatunk és valósítunk meg. A módszertani feladatokról és a képzéseinkről bővebb információk a http://www.cssk.hu/modszertani_informaciok/ linken érhetőek el.

A programokat részben különböző pályázatok (HEFOP, TÁMOP, INTERREG, OFA kiírások) keretében valósítjuk meg, azonban ezek mellett dolgozunk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, valamint a régió néhány önkormányzata megbízásából. Szervezetünk fenntartója a Forrás Általános és Szakiskolának, melyben jelenleg 155, zömében hátrányos helyzetű fiatal, és az Eck Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, melyben 280 gyerek tanul. A Forrásközpont akkreditált felnőttképző intézmény is, évente több OKJ-s és egyéb képzést tartunk. Piaci pozíció: Szervezetünk a régió talán legjelentősebb foglalkoztatáspolitikával, szociálpolitikával, esélyegyenlőséggel, képzéssel, oktatással foglalkozó non-profit szervezete. Stabil piaci pozíciónk alapja a jól képzett, tapasztalt humánerő, a széles – partnerségen alapuló – szakmai együttműködési hálózat, valamint az is, hogy a programok egymásra építkeznek, ki tudjuk használni a különböző projektekben rejlő szinergikus hatásokat.

Jelenlegi főbb programjainkról további információk érhetők el a www.ddrfk.hu honlapon.

Élettér Alapítvány

Civil szervezetként regionális jelentőségű kutatási, fejlesztési, érdekképviseleti tevékenységet folytat, erősségét a Dél-Dunántúlon elérhető szellemi erőforrások mozgósítására való képessége jelenti.

Szocionet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

Partnereivel, többek között a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközponttal együtt a szociális terület regionális módszertani intézménye. Erősségei között említhető a szakpolitikai folyamatokban való aktív részvétel, a szakma önszerveződésében betöltött kezdeményező szerep, a régió szociális szolgáltató intézményeivel fenntartott sokrétű kapcsolat. Ezen túlmenően a pályázat szempontjából jelentőséggel bír az is, hogy szakmailag elismert saját szolgáltató részlegekkel rendelkezik, például a családsegítés és a gyermekjólét területén.

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

Olyan szervezet, amely intézményei révén példaszerű módon szervezi egy hátrányos helyzetű kistérség szolgáltatásait. A projekt szempontjából jelentős körülmény, hogy fő pályázóként nyújtott be pályázatot az A) komponens keretében.