(08) SZSZT-8 Szociális szakemberek továbbképzése 8

Modul adatlap

A modul kódja (08) SZSZT-8
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 8Címe:

A szociális munka aktuális módszerei

 

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül.A program formája: Szakmai műhely (M)
A modul tartalmának bemutatása:
Cél, hogy a szociális munka, alkalmazott módszerei tekintetében, a szociális segítségnyújtás széleskörű tevékenységrendszere, az alkalmazott munkaformák komplexitása és a különböző rendszerszinteken folyó intervenciók összekapcsolódásának lehetősége tudatosuljon a résztvevők számára. A tervezett alkalmak összefoglalása röviden:- Kvalitatív kutatási módszerek a szociális munkában c. műhely célja, hogy a résztvevők megismerjék a praxisuk során alkalmazható kvalitatív kutatási módszereket, felismerjék a munkájukat kiegészítő – a kutatásokból nyerhető – empirikus ismeretek fontosságát.

– Egzisztencia-analitikus eljárások az esetmunka folyamatában. A műhely célja, hogy speciális, széles körben nem alkalmazott technikával ismertesse meg a résztvevőket. A V. Frankl – féle egzisztenciál-analitikai logoterápia munkamódszereinek, konzultációs eszköztárának prezentációja az összejövetel témája.

– Az önkormányzati szociálpolitika és a szociális munka viszonya. A műhely célja, hogy a szakemberek számára világossá váljanak kapcsolódási lehetőségeik az önkormányzati szociálpolitikához. Bepillantás a szociális tervezés, a helyi szociálpolitikai stratégia alakítása és a döntés előkészítés folyamatába és az ezekről való diskurzus ennek a műhelynek a célja.

– Az önkéntesség, mint társadalmi tőke. A műhely célja, hogy a résztvevők megismerjék a Magyarországon működő önkéntes programokat, azok jövőbeni irányait és a közösségfejlesztő szakember által bepillantást nyerjenek egy jelenlegi program részleteibe.

– A családkonzultáció és a családterápia szerepe a családokkal végzett munkában c. műhely célja, hogy rávilágítson a család-hangsúlyú esetmunka-modell, mint segítő tevékenység és a pszichoterápia területén megjelenő családterápiás modellek különbségeire. A rendszerszemlélet előnyeinek bemutatása a szociális esetmunkában.

– A Cigányság és szociális munka c. műhely a hallgatók aktív bevonásával kívánja körüljárni a cigányokkal végzett szociális munka specifikumait, ill. azt a kérdést, hogy vajon szükséges-e a másik kultúrájának alapos ismerete a megértéshez?

A műhelymunka, mint munkaforma segít a résztvevőknek a kritikai gondolkodás képességeinek kifejlesztésében, a tudományos attitűd kialakításában, az érvelésben. Elősegíti a nyíltságot az új élmények befogadására, az új paradigmák elfogadására, és hozzájárul az életen át tartó tanulás melletti elköteleződéshez. A reflektív tudatosság, az interpretatív készség, a szimbolikus gondolkodás és a dialogikus jelenlét a segítő munka kulcsfogalmai. A műhely-szerű együttműködés alkalmat ad a reflektív kölcsönösség megvalósulásához, hiszen az, a következő tényezők konstellációja esetén teremtődhet meg: a kontextus, mint szimbolikus tér, a résztvevő és az előadó önreflexiós kapacitása, a másikra való reflektálás képessége és a kapcsolat narratív síkja, amelyben közös dialógusok, reprezentációk formájában fogalmazódik meg a kontaktus.

A reflektív program kidolgozására és meghirdetésére a projekt keretében került sor. 

A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap