(04) SZSZT-4 Szociális szakemberek továbbképzése 4

Modul adatlap

A modul kódja (04) SZSZT-4
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 4Címe:

A szociális munka gyakorlatában megjelenő krízisek, azok kezelésének lehetőségei és a háttérben álló intézményrendszer.

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül. 

A program formája: Szakmai műhely (M)                                                                                                            

A modul tartalmának bemutatása:
A műhely célja egy átfogó krízisintervenciós módszer- és eszközrendszer feltérképezése, amelynek megismerésével a szakemberek számára jól áttekinthetővé és elérhetővé válnak a szociális és egészségügyi segítségnyújtás során alkalmazható módszerek és intézményi szolgáltatások. A lélektani krízis és a szociális krízishelyzet felismerésében és kezelésében kulcsfontossággal bír a témakör elméleti és empirikus vizsgálati hátterének mélységi ismerete, ezek különböző szignifikáns szegmenseinek megismerésére tesz kísérletet a műhelymunka- folyamat. A műhelymunka teret és lehetőséget biztosít a praxisban megjelenő különböző nehézségek, problémák, tipikus esetkezelési – esetviteli, ill. módszertani elakadások reflektív feldolgozására, melynek révén javulhat az interprofesszionális együttműködés, valamint eredményesebben és hatékonyabban történik meg a krízis-krízishelyzet intervenciója. A reflektív jelegű munkamódszer alkalmat nyújt továbbá az alapvetően minden esetben egyedi, mégis tipikusnak tekinthető esetekkel kapcsolatos szakmai elemzésekre és konstruktív javaslatokra, valamint innovatív stratégiák kidolgozására, az új gyakorlatok esetleges első eredményeinek értékelésére.

Így elsőként a változáshoz való viszonyulások, meghatározó társadalmi attitűdök megismerését kívánjuk elérni a műhelyfolyamat nyitó fórumán. A téma megismerését kvalitatív vizsgálatok eredményei teszik életszerűvé. A témakörrel kapcsolatos társadalmi diskurzusok elemzése segíthet értelmezni a mindennapi szakmai munka során megjelenő kulturális és társadalmi hatásokat.

A második fórum a gyermek- és családvédelem gyakorlatában megjelenő krízishelyzetek kezelésének, az azokkal kapcsolatos tapasztalatok feldolgozásával folyatódik, ahol azokat a praxisorientált élményeket összegezzük, amelyek a családon belüli erőszakhoz és a veszélyeztetettséghez kapcsolódnak. A család- és gyermekvédelmi munkát végző szakemberek munkájához és tapasztalataihoz történő reflexiók által gazdagodhat a továbbképzési programban résztvevők módszertani arzenálja.

A krízisintervenció végzése személyes- és telefon-kapcsolatban speciális tudásokat és felkészültségeket kíván meg a szakemberektől. A témakör módszertanának áttekintését és konkrét, a résztvevők által hozott esetek reflektív feldolgozását teszi lehetővé a műhely-sorozat harmadik alkalma.

A különböző, szokványos pszichopatológiai állapotokban megjelenő, sajátos lefolyású krízisek, valamint az intervencióhoz szükséges specifikációk áttekintését és reflektív természetű feldolgozását nyújtja a negyedik műhelymunka. A klinikai esetek részletes elemzése révén a gyakorló szakemberek mélységeiben tekinthetnek be a speciális orvosi munka kihívásaiba és  kereshetnek optimális kapcsolódási pontokat saját esetkezelési ill. esetmenedzseri gyakorlatukhoz.

A krízisellátás orvosi gyakorlatát rendszerezi a műhely-folyamat következő állomása, amelynek ismerete a szociális szakemberek számára azért nyújthat hasznos támpontokat, mert az ebben való átfogó jártasság nyújthat alapot annak adekvát igénybevételére. Az egészségügyi rendszer krízisintervenciós protokolljának és algoritmusainak ismerete számos kapcsolódási pontot kínál fel a társszakmák szakembereinek

Végül a közösségi ellátások rendszerét, s az azokban tetten érhető krízishelyzeteket, krízisintervenciós protokollokat dolgozza fel a műhelysorozat utolsó alkalma. A közösségi szolgáltatásokban megjelenő, jellemzően komplex, több más szolgáltatást is érintő esetek reflektív, saját praxisukhoz viszonyuló elemzése révén a szakemberek hasznos többlettudásokra, jó gyakorlatok elsajátítására tehetnek szert.

 

A reflektív program kidolgozására és engedélyeztetésére a projekt keretében került sor.

 

A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap