A projekt rövid bemutatása

A „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című, TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 jelű projekt

A Pécsi Tudományegyetem és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. együttműködésével megvalósított „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 projekt 2010. július 1-jén vette kezdetét.

A projekt célja, hogy a szociális képzések létező (jogszabályokban meghatározott) rendszerének keretei között valósítson meg olyan komplex fejlesztést, mely érdemben továbbfejleszti a rendszer működését. A továbbfejlesztés egyszerre irányult a következő területekre:

– alkalmassá tenni a képzési rendszert arra, hogy annak minden szakasza biztosítsa a kiválasztott szakmai modell (a reflektív praxis) művelésére történő felkészítést;

– mennyiségi és minőségi szempontból bővíteni a képzési kínálatot, különösen új képzési modulok kialakítása révén;

– lehetővé tenni (a rendszer elemeinek összekapcsolásával, szolgáltatásokkal és kompetenciák fejlesztésével), hogy a képzésben résztvevők reflektív módon tervezhessék és szervezhessék tanulmányaikat.

 

A projekt céljainak megvalósulása érdekében a meglévő képzések elemei képzési modulokká kerültek átszervezésre, mely keretet biztosított a képzésfejlesztés megvalósulásához, mely az alábbi számszerűsíthető eredményekkel járt:

– A projekt keretében öt, két félév képzési idejű, hatvan kredit értékű szakirányú továbbképzés kidolgozására került sor magyar és angol nyelven, mind a szociális munka, mind a szociálpolitika ismeretköréhez kapcsolódóan, melyeket az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, s amelyek megjelentek a főpályázó képzési kínálatában, továbbá

– 18 akkreditált szakmai továbbképzés került kifejlesztésre és akkreditálásra.

– A szociális munka és szociálpolitika mesterképzés szakirányainak négy-négy kurzusa került fejlesztésre, mely tantárgyak képzési filozófiájának, tanulásirányítási módszereinek és tananyagának továbbfejlesztése valósult meg.

– Az interdiszciplináris és komplex megközelítésű tananyagfejlesztés keretében kidolgozásra került a Szociális munka alapképzési szak hat darab készségfejlesztő kurzusának reflektív tananyaga.

– A fejlesztés során a szociális munka és szociálpolitika mesterszakokra a nem szociális alapvégzettséggel jelentkező, különbözeti (részismereti) tárgyak teljesítésére kötelezett hallgatók számára tananyag-csomagok, illetve az e tárgyak teljesítésébe beszámítható ismeretek validálásának szempontjai kerültek kidolgozásra. Öt tananyag-csomag készült el, melyek a mesterszakokra különböző típusú diplomákkal jelentkezők speciális különbözeti kreditigényeinek megfelelően lettek kialakítva.

–  Az idegen nyelvű tananyagfejlesztés és adaptáció keretében a szociális munka mesterszakon négy idegen nyelvű képzés anyaga került kidolgozásra.

A fejlesztés integráns részét képezték azok a technikák, melyek lehetővé teszik a rendszer elemeinek összekapcsolódását. Ezek a következők:

– képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése;

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja;

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése;

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció);

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram).

 

A projekt fontos szerepet szánt a tanulásirányítási módszerek fejlesztésének, a szakemberek tanterv (kurrikulum)- és képzésfejlesztésre történő felkészítésének, melynek eredményeként két alkalommal a képzést folytató szakemberek képzésmetodikai továbbképzése került megvalósításra.

 

A tananyagfejlesztés, valamint a munkaerőpiac igényei közötti összhang megteremtése érdekében tíz alkalmas workshop sorozat került megvalósításra, mely a képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek, a képzőintézmények résztvevői, valamint a gyakorlatban dolgozó szakemberek részvételével zajlott.

A projekt 2012. július 31-én lezárult, a kötelező jelentéseknek és elszámolásoknak eleget téve fenntartási időszakba lépett.

 

A projekt a reflexív tevékenységet folytató, illetve a reflexíven tanuló szociális szakember kettős modelljét kívánja megvalósítani, amelynek elveit minden képzési szakaszban érvényesíti, az adott képzési szakasz feltételeihez adaptált módon. A fejlesztés központi célkitűzései közé tartozik a képzési rendszer hálózatszerű működésének erősítése, ami nem elválasztja, hanem összekapcsolja az egyes képzési szinteken tanulmányokat folytatók célcsoportjait. A fejlesztés másik központi célkitűzése a szociális szakemberek karriertervezésének támogatása, logikailag összefüggő folyamattá szervezve az egyes szakember képzésének elemeit, ami ugyancsak összekapcsolja az egyes képzési szinteken tanulók csoportjait.

A képzések fejlesztésével célunk, hogy a modernizálódó szolgáltató rendszer igényeihez biztosítsuk a megfelelő kompetenciával rendelkező szakembereket, önkénteseket és laikus segítőket. A képzési tematikák, kurrikulumok, a gyakorlati képzések és a tereptanárképzés fejlesztésével, a képzések mobilizálásával, az új technológiai lehetőségek kihasználásával (információs képzések, távoktatás) javítjuk a képzések és a napi gyakorlati munka követelményei közötti összhangot; hatékonyabbá téve a segítő tevékenységet.

A reflektív gyakorlatot folytató szociális szakember modelljének megvalósítása, a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó kompetenciák megerősítése közvetlenül hat a szociális szakemberek praxisára, ennek alapján a szakember és az igénybevevő viszonyára, így a projekt elsődleges célcsoportját a szociális képzésekben, illetve továbbképzésekben tanulók, valamint a képzési rendszerben oktató kollégák jelentik, másodlagos vagy közvetett célcsoportként pedig a szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevők jelennek meg.

A projekt a TÁMOP-5.4.4 konstrukció C komponenséből 39.506.928 Ft támogatással valósult meg a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (a pályázatért felelős szervezeti egység: Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék) és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Szolgáltató Kft konzorciumi együttműködésében.

További együttműködő partnerek:

  • Élettér Alapítvány, Pécs
  • SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ, Kaposvár
  • Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása, Nagyatád

 

A projekt zárótanulmányának letöltése.